کادر اداری و اجرایی  

مدير ........................................................ محمد مهدي عادل

معاون آموزشي........................................ رحمت اله قنادی

معاون پرورشي........................................ محمود پرآور

معاون اجرایی.......................................... سلیمان عالی

معاون امور عمومی.................................. عبداله نژادپور

متصدي امور دفتري................................ محمد حسن طالبان

پزشك مدرسه......................................... نصراله محمديان

مشاور....................................................... عباسعلی طالبی

كتابدار...................................................... محمد اسماعیل معتقدی

سرپرست شبانه روزي............................. نادر جمالیان

سرپرست شبانه روزي............................. عباس اسماعیلی

كارپرداز وانباردار..................................... عبدالكريم محسني

راننده........................................................ افشین جعفری

خدمتگزار وسرايدار................................. مرتضي زراعتي

آشپز شبانه روزي.................................... حميدرضا قناعت پور

     
 
 
نقشه سایت